Regulamin.

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin oznacza zasady świadczenia usług w ramach Serwisu zgrana paczka przez firmę AUTOTRONIC SERVICE POLAND SP.Z.O.O.

 2. Użyte w Regulaminie okreslenia mają następujące znaczenie:

 1. Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Zleceniobiorcy na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Zleceniobiorca - ZGRANA PACZKA z siedzibą w Rumi 84-230, ul. Torowa 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..................................................,...................................................,.............. KRS..................., Przesyłka - wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia.
 3. Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmującą przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi Kurierskej.
 4. Kurier - Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: Kurier DPD, Kurier KEX, oraz Osoba dokonująca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy na podstawie zawartej z nią umowy.
 5. UMOWA Z DPD, UMOWA  Z KEX....................................................................................................................................................................................... doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.
 6. List przewozowy, Protokół odbioru - dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej. Etykieta - dokument dołączany do każdej Przesyłki. Dokumenty eksportowe - dokumenty dołączone do Przesyłek eksportowych. W zależności od kraju oraz rodzaju odprawy (celu wysyłki), której podlegać będzie przesłany towar mogą to być: Karta Odprawy Celnej, Upoważnienie oraz Załącznik do Upoważnienia, Faktura Proforma lub Faktura Komercyjna.
 7. Przesyłki eksportowe - przesyłki poza terytorium Unii Eoropejskiej oraz przesyłki nieobjęte swobodnym przepływem towarów w granicach Unii Europejskiej.
 8. Usługa kurierska - usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.
 9. Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.zgranapaczka.com.pl wraz z jego funkcjonalnością.
 10. Cennik - aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu zgranapaczka.com.pl, a w szczególności w Cenniku serwisu zgranapaczka.com.pl, o którym mowa w §1 ust 3 lit i, określająca wagę i gabaryty Przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
 11. Dni robocze - nie obejmuja sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy . 
 12. Zamówienie - zlecenie spedycji Przesyłki złożone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu zgranapaczka.com.pl

§2 Przedmiot świadczonych usług

1. Zleceniobiorca przy pomocy Serwisu zgranapczka.com.pl w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z przewozem Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. W ramach świadczonych usług, Zleceniobiorca działając we własnym imieniu zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej Przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę.

3. W przypadku Przesyłek eksportowych wymagających dołączenia Dokumentów eksportowych Zleceniobiorca w oparciu o przekazanie przez Zleceniodawcę dane generuje i przekazuje Zleceniodawcy wzory Dokumentów eksportowych oraz uiszcza opłatę skarbową od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie przez Zleceniodawcę upoważnienia do podejmowania przez Kuriera czynności przed organami celnymi w jego imieniu i przekazuje potwierdzenie jej uiszczenia Kurierowi.

4. Wybór Kuriera wykonującego Usługę kurierską Przesyłki dokonywany jest przez Zleceniobiorcę zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.

5. Zleceniobiorca w miarę możliwości udostępnia również Zleceniodawcy wszystkie mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie zgranapaczka.com.pl takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty email oraz wiadomości SMS, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.

6. Wobec klientów posiadających odrębne umowy z Kurierami.

§3 Zobowiązania Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca zobowiązuje sie do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia wynikającego z Cennika.

2. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się, że:

 1. Przesyłka zostanie wydana Kurierowi we wskazanym lokalu. Dowodem takiego wydania jest List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji,
 2. Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/ lub List przewozowy i/lub Protokół odbioru,
 3. Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowana i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w Serwisie zgranapaczka.com.pl. Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie www.zgranapaczka.com.pl
 4. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi,
 5. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).
 6. W przypadku Przesyłek eksportowych wymagających Dokumentów eksportowych, poda Zleceniobiorcy prawdziwe i rzetelne dane potrzebne do wygenerowania wzorów Dokumentów ekportowych, a następnie wydrukuje je, zweryfikuje ich prawdziwość i rzetelność, w razie potrzeby poprawi, podpisze oraz przekaże Kurierowi podczas odbioru przesyłki.

3. Zleceniodawcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4 Gwarancja doręczenia

1. W stosunku do usług wyraźnie oznaczonych w Cenniku Serwisu zgranapaczka.com.pl jako posiadających "Gwarancję doręczenia"  Zleceniobiorca udziela gwarancji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Gwarancją nie są objęte przesyłki zaadresowane do osób fizycznych.

3. Gwarancją nie są objęte przesyłki paletowe oraz przesyłki zagraniczne.

4. Gwarancja doręczenia obejmuje zapewnienie Zleceniobiorcy, iż przesyłka zostanie doręczona do końca następnego dnia roboczego po odebraniu ( do godziny 17.00 ) lub do odpowiedniej godziny wyraźnie oznaczonej w Cenniku. W razie zwłoki w doręczeniu w przypadku wyboru takiego produktu Zleceniodawcy przysługuje zwrot części kosztów poniesionych na wysyłkę, na zasadach określonych w pkt 4-7 niniejszego paragrafu.

5. W skład opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp.

6. Zwrot części kosztów (opisanych w punkcie 4) poniesionych na wysyłkę dokonywany jest po pozytywnym rozpatrzeniu procedury reklamacyjnej przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni na konto Zleceniodawcy podane w protokole reklamacyjnym.

7. Sposób składania reklamacji oraz proces reklamacyjny został szczegółowo opisany w § 14,15  niniejszego Regulaminu.

§5 Zakres odpowiedzialności

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonywaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

2. Zleceniodawca dokonując wyboru Kuriera, któremu ma zostać zlecona Usługa kurierska, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo przejmuje odpowiedzialność za wybór Kuriera i wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Zleceniobiorcy za winę w wyborze, o ile Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w przesyłce nie przekraczając granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.

4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§6 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja zamówień

1. Zamówienie przyjmowane są przez Serwis zgranapaczka.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.

3. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy.

4. W procesie realizacji zamówienia Zleceniodawca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku.

5. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi. Dane wpisywane przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów oraz zawartości Przesyłki.

6. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania przedstawione są w trakcie składania zamówienia, a także znajdują się na stronie www.zgranapaczka.com.pl

7. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia.

8. W procesie realizacji zamówienia (jeśli to zostało wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS Zlecenidawcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera ( np.Przesyłkę odebrano od Nadawcy , Przesyłka w doręczeniu, itp.)

9. Zleceniodawcy zarejestrowani w Serwisie mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej. W przypadku anulowania Zamówienia, w sytuacji w której mowa w zdaniu poprzedzającym, które zostało juz wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na Konto Zleceniodawcy. Pozostaje ona do dalszego wykorzystywania przez Zleceniodawcę.

10. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia, zgodnie z punktem 11 bieżącego paragrafu a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę.

§7 Załadunek i rozładunek

1. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Zleceniobiorcy nie jest zobawiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczenia Przesyłki.

2. Każda przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkeim, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.

§8 Odbiór i doręczenie Przesyłek

1. Odbiór Przesyłek

 1. Odbiór Przesyłek dokonywany jest  w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
 2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta ( w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również za pośrednictwem poczty email.
 3. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową usługę, zgodnie z Cennikiem opłat dodatkowych, a w razie braku Cennika opłat dodatkowych dla zamówionej przesyłki, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Płatność następuje na podstawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań.
 4. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, Zleceniobiorca - na wyraźną prośbę Zleceniodawcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera, pokrywa Zleceniodawca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT.
 5. Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Zleceniobiorcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot na przynależne Zleceniodawcy Konto.

2. Doręczanie przesyłek

 1. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Płatność następuje na podstawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań.

§9 Płatność i dokument zakupu

1. Za wykonywanie usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest "z góry" za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych Payu.

2. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas skaładania zamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za składane Zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto.

3. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również przesłane za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Zleceniobiorcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej.

5. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są na rachunek bankowy Zleceniodawcy podany w Panelu Klienta lub podany na fakturze korygującej.

§10 Przedmioty zabronione

1. Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się na stronie: www.zgranapaczka.com.pl

2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Usługi kurierskiej dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§11 Reklamacje faktur

1. Reklamacje wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur mogą dotyczyć następujących zagadnień:

 1. nieprawidłowych wymiarów Przesyłki,
 2. nieprawidłowo naliczonych opłat,
 3. nieprawidłowych danych płatnika,
 4. nieprawidłowego opisu produktu,
 5. innych nieprawidłowości faktury.

2. Faktury można reklamować poprzez poinformowanie Zleceniobiorcy w dowolnej formie o nieprawidłowości faktury. Do reklamacji faktury mogą być dołączane dowody potwierdzające zasadność reklamacji.

3. W przypadku uznania reklamacji faktury za uzasadnioną Zleceniobiorca wystawi korektę faktury.

4. Brak reklamacji faktury, nieuwzględnienie reklamacji faktury lub nierozpatrzenie reklamacji faktury nie pozbawia osoby, której faktura zaostała wystawiona, prawa do kwestionowania zasadności oraz prawidłowość wystawionej faktury w postępowaniu sądowym wytoczonym przeciwko niej na skutek nieopłacenia faktury.

§12 Reklamacje z tytułu przewozu

1. Nadawcy lub Odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką, przysługują przeciwko Kurierowi rozszczenia z tytułu umowy przewozu w przypadku:

 1.  utraty Przesyłki,
 2. ubytku Przesyłki,
 3. uszkodzenia Przesyłki,
 4. opóźnienia w doręczeniu Przesyłki.

2. Osoba, której przysługują rozszczenia przeciwko Kurierowi może złożyć do Kuriera reklamację na zasadach określonych ustawie z dnia 15 listopada 1994 r. Prawo przewozowe. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio do Kuriera, lub za pośrednictwem Zleceniobiorcy.

3. W celu złożenia reklamacji za pośrednictwem Zleceniobiorcy Nadawca lub Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką powinien dokonać zgłoszenia na protokole reklamacyjnym w terminie:

 1.  14 dni od daty nadania Przesyłki - w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki,
 2.  5 dni od daty odbioru Przesyłki - w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki,

i przesłać je w formie pisemnej na adres: www.zgranapaczka.com.pl bądź na adres Ul. Torowa 8, 84-230 Rumia

4. Do zgłoszenia należy dołączyć :

1. w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki:

⇒ orginał Listu przewozowego lub Etykiety,

⇒ wykaz załączonych dokumentów,

2. w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:

⇒ kopie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera, o ile został sporządzony,

⇒ dokumenty potwierdzające wysokość dochodzonego rozszczenia w postaci:

 • faktury zakupu przedmiotu szkody ( dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
 • kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji - w przypadku producentów lub
 • faktury za naprawę, lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana.

5. W przypadku gdy zgłoszona reklamacja będzie w ocenie Zleceniobiorcy oczywiście bezzasadna, Zleceniobiorca poinformuje o tym osobę, która złożyła reklamację. W powyższej sytuacji przekazanie reklamacji Kurierowi nastąpi o ile osoba ta potwierdzi wolę przesłania reklamacji.

6. W przypadku przesłania Zleceniobiorcy przez Kuriera wezwania do usunięcia braków reklamacji lub decyzji rozstrzygającej reklamację Zleceniobiorca przekaże tą informację osobie, która złożyła reklamację.

7. Zleceniobiorca informuje,iż zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. prawa przewozowego dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przeciwko przewoźnikowi na podstawie tejże ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przy czym reklamację uważa się za bezskuteczną, jeżeli przewoźnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręcznia reklamacji.

§13 Roszczenia wobec spedytora

1. Zleceniodawcy przysługują przeciwko Zleceniobiorcy roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy spedycji.

2. Zleceniobiorca informuje, iż Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia roszczeń przeciwko Zleceniobiorcy w postępowaniu sądowym bez konieczności uprzedniego przeprowadzania postępowania reklamacyjnego.

3. Odpowiedzialność spedytora podlega ograniczeniom wskazanym w §5 niniejszego Regulaminu.

4. W celu podjęcia próby polubownej realizacji roszczeń Zleceniodawcy przeciwko Zleceniobiorcy, Zleceniodawca powinien zgłosić swoje roszczenia Zleceniobiorcy w dowolnej formie. Do zgłoszenia Zleceniobiorca może dołączyć dowody potwierdzające zasadność zgłaszanego roszczenia.

5. W przypadku uznania roszczenia za uzasadnione Zleceniobiorca spełnia je lub wypłaca odszkodowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zleceniobiorca informuje, iż zgodnie z art. 803 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny roszczenia Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec:

w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej straty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona: we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

§14 Przekazanie informacji drogą telefoniczną

W przypadku przekazania przez Zleceniodawcę przy składaniu Zamówienia numerów telefonu, numery te będą mogły być wykorzystywane, gdy będzie to konieczne do realizacji umowy, np. do przesłania informacji o utrudnieniach powodujących zmianę godziny odbioru lub dostarczenia przesyłki, w celu przypomnienia o płatnościach, a także w innych wypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§15 Postanowienia końcowe

1. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Zleceniobiorcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016r.

 

 

 

 

 

szybki kontakt

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń, na pewno odpowiemy!

biuro@zgaranapaczka.com.pl

tel. 58 350 58 72

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.